Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

แก้ไขตาลอย

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  30นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5-7วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

ตาลอยคืออะไร

ตาลอย คือตาที่เมื่อลืมตาแล้วด้านล่างของตาดำจะเห็นตาขาวอย่างชัดเจน แม้ไม่ได้ตั้งใจเบิกตากว้าง

ดวงตาเช่นนี้เหมือนการเบิกตา และทำให้ดูน่ากลัว จนเกิดความรู้สึกด้านลบได้ในหลายครั้ง จึงทำให้หลายคนต้องการผ่าตัดแก้ไขตาลอย

กรณีจำเป็นต่อการแก้ไขตาลอย (โดยการใช้เพดาน)

01เกิดอาการตาลอยหลังเปิดหางตาหรือใต้ตา

02ตาลอยจากอาการไทรอยด์หรือโรคประจำตัว

03อาการตาลอยหลังทำการผ่าตัดใต้ตา

วิธีการผ่าตัดแก้ไขตาลอย

삼백안

STEP 01

เห็นตาขาวได้ชัดเจนแม้
ไม่ตั้งใจเหลือกตาขึ้น

화살표
삼백안

STEP 02

ตัดเพาะเนื้อเยื่อจากเพดาน
(เพดานแข็งในปาก)

화살표
삼백안

STEP 03

ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อซึ่งตัดออกม
าไว้ด้านในเยื่อบุดวงตา

화살표
삼백안

STEP 04

แก้ไขปัญหาตาลอยเห็นตาขาวด้วยเนื้อเยื่อที่นำมาปลูกถ่ายได้เรียบร้อย