Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ลีฟติ้งลดโหนกแก้ม

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • ระยะเวลาผ่าตัด
  40 นาที
 • วีธีวางยาสลบ
  วางยาสลบ
 • นอนโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ 14 วัน
 • ทำแผล
  2 ครั้ง
 • พักฟื้น
  ประมาณ 2 สัปดาห์

ลีฟติ้งลดโหนกแก้มคืออะไร?

ผลลัพธ์ที่ให้ทั้งโหนกแก้มดูเล็กลง พร้อมกล้ามเนื้อใบหน้าที่ดูเต่งตึงอ่อนวัยมากขึ้น!

ลีฟติ้งโหนกแก้มของอับกูจองYKคำนึงทั้งไลน์ของหน้าและโวลุ่ม ดึงกล้ามเนื้อไปพร้อมกับลดโหนกแก้มในเวล
าเดียวกัน ด้วยวิธีของอับกูจองYK จะทำให้ลดอาการเหี่ยวย่นของแก้ม และทำให้เกิดไลน์เรียวงามของใบหน้า

กรณีที่จำเป็นในการทำลีฟติ้งลดโหนกแก้ม

01

โหนกแก้มล้นทำให้หน้าดูใหญ่

02

โหนกแก้มซ้ายขวาไม่สมดุล

03

ใบหน้าดูไม่เท่ากัน

04

โหนกแก้มหน้า,ข้างโหนกแก้มมีมาก
เกินจนทำให้หน้าดูใหญ่และกว้าง

05

แก้มดูบุ๋ม

06

กังวลริ้วรอยเหี่ยวย่นหลังลดโหนก

ข้อแตกต่างจากลดกระดูกโหนกทั่วไป

ลีฟติ้งลดโหนกแก้ม VS ลดโหนกทั่วไป
ใบหน้าดูเล็กลง ด้วยการลดโหนกด้านหน้า/ด้านข้าง ผลลัพธ์จากการผ่าตัด ใบหน้าดูเล็กลงอย่างไม่เพียงพอ
เพราะการผ่าตัดไม่ยุ่งยาก
เคลื่อนที่กระดูก ไม่มีการละทิ้งกระดูกหลังเหลา การทิ้งกระดูกและจำนวนที่ถูกทิ้ง เหลากระดูกเท่ากับส่วนที่ยื่นออก
ล็อคเข้าที่หลังทิ้งกระดูก
ผลจากการลีฟติ้ง ดึงกล้ามเนื้อขึ้น ผลจากการลีฟติ้ง ไม่มีผลจากการลีฟติ้ง
เปลี่ยนตำแหน่งกระดูกโดยไม่ละทิ้ง
ทำให้ไร้รอยเหี่ยวย่นบนแก้ม
รอยเหี่ยวย่นบนแก้ม โอกาสเกิดรอยเหี่ยวย่นสูง
ตามช่องวางซึ่งเกิดจากการเหลา
กระดูกโหนกแก้มทิ้ง

เพราะอะไร! ลีฟติ้งลดโหนกแก้มถึงต้องเป็นอับกูจองYK

01
YK PLASTIC SURGERY
ผ่าตัดรวดเร็ว
리프팅광대축소
ลดอาการเลือดไหล ทำลายกล้ามเนื้ออย่างน้อยที่สุด
ช่วยลดระยะเวลาการพักฟื้นได้
02
YK PLASTIC SURGERY
แก้ไขโครงหน้าได้ชัดเจน
리프팅광대축소
เหลาโหนกแก้มที่นูนออกให้เป็นตัวL และดันไปด้านบนโดยล็อคอย่างแน่นหนา ทำให้ใบหน้าดูเล็กลงอย่างชัดเจน
03
YK PLASTIC SURGERY
ผลการลีฟติ้งยอดเยี่ยม
리프팅광대축소
จัดระเบียบทั้งโหนกแก้มและกล้ามเนื้อโดยรอบ ลดรอ
ยเหี่ยวย่นบนแก้ม เพิ่มความเต่งตึงให้ผิวซึ่งหย่อนคล้อย
สร้างโหนกแก้มเล็กและดูอ่อนวัย
04
YK PLASTIC SURGERY
หน้าอ่อนเยาว์อย่างต่อเนื่อง
리프팅광대축소
เชื่อมต่อทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อไว้ด้วยกันอย่างแ
น่นหนา ทำให้มีผลลัพธ์ต่อเนื่องยาวนาน มากกว่า
ทำลีฟติ้งและทำโครงหน้าแยกกัน

วิธีการผ่าตัดลีฟติ้งลดโหนกแก้ม

리프팅광대축소 수술방법

STEP 01

พิจารณาหากระดูกโหน
กแก้มที่จะใช้เหลา

리프팅광대축소 수술방법

STEP 02

ย้ายกระดูกโหนกแก้มที่เหลาขึ้นไปด้านบน(ขยับกล้ามเนื้อขึ้นไปพร้อมกัน)

리프팅광대축소 수술방법

STEP 03

ล็อคกล้ามเนื้อและกระดูก
โหนกแก้มเข้าด้วยกัน

리프팅광대축소 수술방법

STEP 04

รัดกระชับด้านหลังใ
ห้แน่นด้วยสายเคเบิล