แนะนำแพทย์

Yong Kyu Kim M.D.,Ph.D.

· มหาวิทยาลัยยอนเซ ปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

· หัวหน้าแผนกศัลกรรมภายนอก มหาวิทยาลัยอินเจ/ อาจารย์หัวหน้าฝ่าย

· อาจารย์นอกเวลา มหาวิทยาลัยอินเจ/ รองศาสตราจารย์

· อาจารย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล บุนดัง

· กรรมการสมาคมการศัลยกรรมกระดูกเกาหลี

· สมาชิกสามัญสมาคมศัลยกรรมเกาหลี/ กรรมการ

· สมาชิกสามัญ สมาคมศัลกรรมตกแต่งเพื่อความงามเกาหลี

· ผู้ตรวจสอบร่างกาย ด้านการผ่าตัดศัลยกรรมภายนอก ของศาลแขวงอึยจองบู

· Active Member of ASAPS(สมาชิกสามัญ การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามอเมริกา)

· Active Member of ISAPS(แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามโลก)

· อบรม ณ University of Gent, Plastic Surgery (Belgium)

· Professor Hamdi (เพิ่ม,ลดขนาดหน้าอก)

· Professor Blondeel (ปรับรูปหน้าอก)

· อบรม MACS lift Center Dr.Patrick Tonnard (ยกกระชับใบหน้า)

· อบรม St. Andrew center for plastic surgery (U.K)

· สมาชิก Smile for children

· หนังสือ: ศัลยกรรมตา – อาการที่มักพบจากการรักษาผู้ป่วยจริง และวิธีการผ่าตัด(มีเดียนบุ๊ค), 2008

· การประพันธ์: ยกกระชับใบหน้า – หลากหลายวิธีผ่าตัด และการนำไปใช้จริง (Elsevier Korea,LTD),     2009

สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมเกาหลี

สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมความงามเกาหลี

สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมความงามอเมริกา

สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมความงามโลก

หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมภายนอก มหาวิทยาลัยอินเจ

สมาชิกสมาคมศัลยกรรมกระดูกเกาหลี

สมาชิกสมาคมศัลยกรรมกระดูกเกาหลี

สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมจุลภาคเกาหลี

สมาชิกสามัญ สมาคมศัลยกรรมอวัยวะภายนอกเกาหลี

สมาชิก Smile for children

อาจารย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล บุนดัง

อับกูจองYK ได้ศึกษาและตั้งใจทำการวิจัยอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา เพื่อการพัฒนาเทคนิคด้านการแพทย์ และการศัลยกรร
มที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ผลงานทางวิชาการมากมายจากความพยายาม ได้ถูกเผยแพร่ในสมาคมทางวิชาการของเกาหลี
และเข้าร่วมงานทางวิชาการในต่างประเทศ สร้างประโยชน์ในฐานะผู้สอน(Faculty)

หนึ่งในการวิจัย ระดับ SCI ได้ถูกเผยแพร่เป็นทางการ ทั้งในสมาคมศัลยกรรมยุโรปและสมาคมศัลยกรรมอเมริกา และ Original article
ได้บันทึกในฐานะผู้เขียนผลงานไว้ที่ช่อง SCI ชื่อดังของต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้ลงหนังสือด้านการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงาม2เล่ม
และยังคงพยายามทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดให้กับผู้รับการผ่าตัดทุกท่าน

Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

กิจกรรมด้านสมาคมวิชาการ

International Meeting Activities

เข้าร่วมการอบรมต่างประเทศ ในฐานะผู้สอน Participation in International Meeting as Faculty

1. ISAPS Tokyo 2013, Faculty : Strategy of Facial Rejuvenation for East Asian 2. ISAPS meeting 2014, Brazil, Faculty : Moderator, Periorbital area I. 3. ISAPS Japan 2016, Faculty : Classification of Nasal Contracture – Morphology and Histology
   / Intraoral Malaplaty with Endoscopic Forehead Lift and Midface Lift

คลาสเรียนทางวิชาการ Instruction ในการครบรอบ 50 ปี สมาคมศัลยกรรมเกาหลี 2016

- หัวข้อ : ศัลยกรรมตกแต่งโหนกแก้มและแก้มหย่อนคล้อย Malarplasty and cheek Drooping
Instruction course lecture on the 50th anniversary symposium of the Korean Society for Plastic &
Reconstructive Surgeons. 2016
- Topic: Malarplasty and Cheek Drooping

ได้รับเชิญการบรรยาย ISAPS สมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามของญี่ปุ่น ครั้งที่ 59 ในปี 2016

- หัวข้อ : รักษาความอ่อนเยาว์ด้วยการลดโหนกแก้ม Intreoralmalarplasty with subperiosteal endoscopic
forehead and midface lifting
- หัวข้อ : หลังศัลยกรรมจมูก Classification of Nasal Contracture : Morphology and Histology Invitational lecture at the 59th ISAPS Japan. 2016 - Topic: Intreoralmalarplasty with subperiosteal endoscopic forehead and midface lifting - Topic: Classification of Nasal Contracture : Morphology and Histology

ISAPS Symposium in korea ปรับรูปตาโดยไม่กรีด, เผยแพร่ความรู้ด้านการเปิดหัวและหางตา 2016

Neurophysiology of non - incision ptosis correction & Refinement of medial epicanthoplasty ISAPS Symposium in Korea – Presentation on Neurophysiology of non - incision ptosis
correction & Refinement of medial epicanthoplasty. 2016

เผยแพร่งานวิจัย และได้รับเชิญให้บรรยาย ในงานของสมาคมศัลยกรรมเกาหลี

การศัลยกรรมโครงหน้าด้วยการใช้เทคนิค 3D ซีมุลเลชั่น และ 3D พริ้นติ้ง Invitational lecture & presentation for the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery. 2016
Facial Contouring Surgery Using 3D Simulation and 3D Printing Technology

Aesthethic Meeting at the palais de congress de Montreal, Quebec, Canada. 2015

รางวัลยอดเยี่ยมด้านการเผยแพร่โปสเตอร์ งานวิชาการ 2015 สมาคมศัลยกรรมเกาหลี ปี 2015

Intreoralmalarplasty with subperiosteal endoscopic forehead and midface lifting

ตีพิมพ์ในฐานะผู้ได้รับเชิญของช่อง ‘Seminars in Plastic Surgery’ บริษัท Thieme

Subclinical Ptosis Correction: incision, partial Incision, and Nonincision: The
Formation of the Double Fold

งานวิจัยได้รับการคัดเลือก ณ สมาคมศัลยกรรมอเมริกา ที่ Aesthetic Meeting, San Francisco 2014

ลีฟติ้งโหนกแก้ม : Intraoral Malarplasty with Setback and Lifting for Preventing Cheek Drooping

ISAPS congress 2014 Rio de Janeiro, Brazil เยี่ยมชมงานและการสอน 2014

dual plane intraoal Fat Graft for Midface Rejuvenation: Muscle Unit Graft

งานวิจัยได้รับการคัดเลือก ณ สมาคมศัลยกรรมอเมริกา ที่ Aesthetic Meeting, San Francisco 2014

การเปลี่ยนแปลงของใบหน้า ตามความเสื่อมสภาพของกระดูก
ในคนเอเชียตะวันออก Periorbital Bony Change with Aging in Saggital
CT Analysis: Caucasion vs East Asian

บรรยาย ณ สมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 เรื่อง ‘ใบหน้าและความชรา’ 2013

Periorbital Bony Change with Aging in Saggital CT Analysis: Caucasion vs East Asian

ประชุมวิชาการศัลยกรรมนานาชาติ [ศัลยกรรมใต้ดวงตา] ตุลาคม 2009

ISAPS [Lower Blelpharoplasty] Presentation. Oct., 2009

ประชุมวิชาการศัลยกรรมยุโรป [การปรับเปลี่ยนใหม่ของศัลยกรรมภายใจและกระดูก] พฤษภาคม 2009

European Society of Aesthetics & Plastic Surgery [New Surgical Indication of Orbital Fracture]
Presentation. May, 2009.

งานวิชาการ จอห์น บอร์ธวิก ณ ฮาวาย เผยแพร่หัวข้อ [ผู้ป่วยผิวหนังทางพันธุกรรม] กุมภาพันธ์ 2009

John Borthwick Wound Management Society Hawaii [Clinical Application of Gene Manipulation
Skin] Presentation. Feb., 2009.

งานวิชาการสมาคมศัลยกรรมเกาหลี [การผ่าตัด Goretex]
Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
[Gore-tex Investing Method] Presentation. Nov., 2008

Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons [Gore-tex Investing Method] Presentation.
Nov., 2008

งานวิชาการศัลยกรรมฮันอิล [4-flap แก้ไขเต้านมยุบ] เผยแพร่วิธีการผ่าตัด กุมภาพันธ์ 2008

Japan-Korea Congress of Plastic & Reconstructive Surgery [4-Flap Inverted Nipple Correction]
Presentation on Surgical Method. Feb., 2008

บรรยายในการประชุมวิชาการ มะเร็งในเต้านม(IOPBS) 2008

International Oncoplastic Breast Surgery Symposium. 2008

อบรบ ณ มหาวิทยาลัย Gent เบลเยียม เรื่องการผ่าตัดศัลยกรรมขนาดเล็กและศัลยกรรมฟื้นฟู

Training on reconstructive surgery / microsurgery at Gent University in Belgium. 2007

เข้าอบรมวิชาการ การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ณ อิสตันบูล 2006

Refresher Course on Breast Surgery on May 25th, 2006 at Pein Museum, Istanbul
Other Activities

IBC Top 100 health Professionals (ด้านการศัลยกรรมโหนกแก้ม) 2014

International Biographical Centre : IBC 'Top 100 health Professionals' 2014 Arena of Aesthetic
facial bone Surgery
List of Thesis

Volume Augmentation in the Lower Eyelid and Cheek Areas, 2015.


Subclinical Ptosis Correction: Incision, Partial Incision, and Nonincision:
The Formation of the Double Fold, 2015.

The Evolution of Looks and Expectations of Asian Eyelid and Eye Appearance, 2015.

Milestones of Asian Rhinoplasty, 2015.

Rhinoplasty with Cartilage and Alloplastic Materials, Nasal SMAS Management in Asian
Rhinoplasty, Contracture Classification, and Secondary Rhinoplasty with Contracture, 2015.

Facial Contouring Surgery with Custom Silicone Implants
Based on a 3D Prototype Model and CT-Scan: A Preliminary Study, 2015.


Proteomic characteristics of the giant congenital melanocytic nevi. 2012


Human giant congenital melanocytic nevus exhibits potential proteomic alterations leading to melanotumorigenesis, 2012.

Breast Augmentation via Periareolar Approach without Postoperative Massage. 2011


Usefulness of using Tissue Expander in Pediatric Patient, 2010.


Natural Curved Mandibular Angle: Mandible Angle Resection by Burring Hole Connecting Osteotomy, 2010.


Evaluation of Subciliary Incision Used in Blowout Fracture Treatment: Pretarsal Flattening after Lower Eyelid Surgery. Plastic and Reconstructive Surgery, 2010.

Multimodality on Gynecomastia : PAL((Pressure Assisted Liposuction), UAL(Ultrasound Assisted Liposuction) and Grandular Excision via Periareolar Approach.


Tip Plasty through resection of Depressor Septi Nasi Muscle: Dynamic Rhinoplasty, 2009.


1 case of nevus lipomatosus cutaneus superficialis occurred on the back, 2009.


MACS Lift on Asian: Consideration on Third Purse String Suture and Malar Region, 2009.


Scar revision using Gore-tex thread, 2009.


Correlation between changes of medial rectus muscle section and enophthalmos in patients with medial blow out fracture, 2009.


Various Use of Perforator Pedicled Flap: First Choice instead of Free Flap and Pedicled Flap, 2008.


Clinical analysis of Pediatric Blow out Fracture, 2008.


New 4-flap method for severe inverted nipple, 2008


Clinical analysis of Dog bite injuries, 2008.


Facial Scar Treatment Using 585nm Pulsed Dye Laser, 2007.


Immediate Breast Reconstruction Using Bilateral Free TRAM Flap after Removal of Paraffinoma, 2007.


Gluteal Perforator Flaps for Coverage of Sacral Pressure Sores, 2007.


Treatment of Aplasia Cutis Congenita Using Allogenic Dermal Graft and Cultured Epithelial Autografts(Holoderm)- A Case Report, 2006.


Correction of Sunken Upper eyelids Using Autologus Microfat Graft, 2006.


Correction of the Nasal Profile in Mild Hump by Tip Plasty and Resection of Depressor Septi Nasal Muscle, 2005.


Congenital Constriction Band Syndrome of Hand : The Correction Under The Microscope, 2005.


Double Eyelid Operation with Three Tiny Incisions, 2000.


Median and Paramedian Craniofacial Cleft, 2000.


Leech Therapy in Digital Replantation of Children, 1999.