ลดวัย/ลีฟติ้ง

Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมลดวัย/ลีฟติ้ง อับกูจอง YK

แม้เรื่องความสูงวัยจะเป็นสิ่งที่แน่นอน ดึงผิวคนสูงวัยให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้ง เราจะ
นำผิวและวัยเด็กของคุณเมื่อ 10 ปีก่อนกลับมาให้ โดยจะรักษาให้คงไว้อย่างเป็นธรร
มชาติและดูไม่หลอกตา

Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

อับกูจองYK คือความคงทนยาวนาน

สิ่งสำคัญที่สุดของการลีฟติ้ง คือการรักษาผลลัพธ์ไว้ให้ได้ เราจะคิดและใช้วิ
ธีผ่าตัดโดยคำนึงถึงความเต่งตึงและความสูงวัยที่เข้าโจมตีผิวตามวัย และสร้
างความสวยให้กลับมาหาคุณอย่างยาวนานอีกครั้ง

Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

อับกูจองYK คือความแม่นยำ

เราใส่ใจในทุกรายละเอียดแม้เพียงหนึ่งปมด้าย รับคำปรึกษาชั
ดเจนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มระดับความแน่นอน ทำให้ผู้เข้
ารับการผ่าตัดและแพทย์พึงพอใจ

Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

อับกูจองYK ศึกษาวิจัย

เพื่อความสวยงามและบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น เราศึ
กษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

งานวิชาการ/วิจัย ในด้านการศัลยกรรมลดวัย/ลีฟติ้ง ของอับกูจองYK

Academic Awards

Aesthetic Plastic surgery, 2015

Poster Title : Intreoral malarplasty with subperiosteal endoscopic forehead and midface lifting
Academic Society Activities

ISAPS congress 2014 Rio de Janeiro, Brazil. 2014

Dual plane intraoal Fat Graft for Midface Rejuvenation: Muscle Unit Graft

the Aesthetic Meeting by ASAPS in San Francisco. 2014

Periorbital Bony Change with Aging in Saggital CT Analysis: Caucasion vs East Asian

Invitational lecture at the 36th JSAPS on ‘Facial Aging’. 2013

Periorbital Bony Change with Aging in Saggital CT Analysis: Caucasion vs East Asian
Books

Face Lift (Various surgical methods and clinical applications). 2009, Elsevier

Articles in Journal

MACS Lift on Asian: Consideration on Third Purse String Suture and Malar Region. 2009

Facial Scar Treatment Using 585nm Pulsed Dye Laser. 2009

Correction of Sunken upper Eyelids Using Autologous Microfat Graft. 2006